สำนักงบฯแฉหน่วยงานรัฐ ค้างหนี้ค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์อื้อ

สำนักงบฯ รายงานผลการหนี้ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐปี 60 เจอยอดหนี้ค้างจ่ายกว่า 2.2 พันล้านบาท เป็นหนี้ที่ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สูงสุด รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณได้รายงานให้ที่ประชุมครม.รับทราบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ในปีงบประมาณ 60

(ต.ค.59 –ก.ย.60)  พบว่า ยังมีหน่วยงานที่มีหนี้ค้างจ่ายอยู่ถึง 2,270 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ที่ค้างจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สูงที่สุดเป็นจำนวนเงินกว่า 1,728.85 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 76.15% ของยอดหนี้ค้างชำระคงเหลือ ส่วนหนี้คงค้างที่เหลือเป็นหนี้ค้างชำระรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง วงเงินรวมกัน 541.36 ล้านบาท คิดเป็น 23.85% ของหนี้ค้าง ประกอบไปด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)280.71 ล้านบาท ,การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 115.51 ล้านบาท ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  88.37 ล้านบาท และการประปานครหลวง (กปน.) 56.76 ล้านบาทขณะที่หน่วยงานที่มีหนี้ค้างชำระนั้น แยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหนี้ของส่วนราชการฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบดำเนินงานรายการค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1,599.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของกองทัพบก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมราชทัณฑ์ และกรมชลประทาน อีกส่วนเป็นของส่วนราชการฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นๆจำนวน 670.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews