สลัมในชุมชนเมืองความเสี่ยงสูงขึ้นในเอเชีย

ธนาคารโลกเผย สลัมในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในภูมิภาคแปซิฟิก มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และความไม่เท่าเทียมในชุมชนเมืองกำลังเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้ สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ว่า รายงานของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์ เรื่องภาวะความยากจนในเขตชุมชนเมือง  เ

ผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่า ปัจจุบันประชากรโลกกว่า 250 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัดในจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออก รวมถึงประเทศหมู่เกาะเล็กๆ ในภูมิภาคแปซิฟิก นับเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในโลก การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเหล่านี้มีสภาพการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่น่าหดหู่และสิ้นหวัง อยู่อาศัยเบียดเสียดกันอย่างแออัด โดยที่ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างน้ำประปา ไฟฟ้า การกำจัดขยะ การขนส่งสาธารณะ และการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สภาพชุมชนลักษณะนี้บ่งชี้ถึงความถดถอยและความไม่เท่าเทียมทั้งด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน สังคม และการเมือง เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีการเติบโตของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีประชากรราว 1,200 ล้านคน หรือราว 1 ใน 3 ของประชากรโลก คิดเป็นอัตราการเติบโตราวร้อยละ 3 ต่อปี โดยจำนวนประชากรในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นราว 130 ล้านคน ระหว่างปี 2543-2553 ราวครึ่งหนึ่งของประชากรในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ อาศัยอยู่ในเขตเมือง
แม้การเติบโตของพื้นที่เมืองจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรราว 655 ล้านคนในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ให้พ้นจากความยากจน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่มันกลับยิ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งชุมชนแออัดเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยธนาคารโลกชี้ว่ารัฐบาลควรทบทวนนโยบาย เพื่อสร้างความเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มรายได้ในเขตเมือง รับประกันการมีงานทำ และสร้างโอกาสแก่คนกลุ่มนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews