สนช.หนุนสตาร์ทอัพชายแดนใต้

สนช.เปิดตัวโครงการนวัตกรรมแบบเปิด   หนุนสตาร์ทอัพชายแดนใต้  รายละไม่เกิน1.5 ล้านบาท เผยมีโอกาสเฉพาะด้านเกษตร  ท่องเที่ยว นวัตกรรมชุมชน ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีการผลิตและการขนส่ง ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า  สนช. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

และสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้านวัตกรรมชุมชน การพัฒนาการค้าและบริการผ่านระบบดิจิทัล  รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการขนส่ง  เนื่องด้วยปัจจัยจากความเป็นเมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการในตลาดผู้บริโภคที่ช่วยให้เกิดความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ  

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องมองนอกเหนือจากโอกาสที่สามารถพัฒนาได้นั้น ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพให้ถ่องแท้มากขึ้น  พร้อมด้วยวิธีการมองหาโอกาสว่าจะนำเทคโนโลยีต่างๆมาออกแบบการแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคมได้อย่างไร

ด้านดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. กล่าวว่า   สนช. ได้นำโครงการ Open innovation มาเปิดโอกาสและกระตุ้นให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ได้ค้นพบแนวทางการทำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตลาดและสังคม และรู้ขั้นตอนที่จะช่วยให้การจัดตั้งธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของธุรกิจนวัตกรรม การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด การสร้างโมเดลและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ รวมทั้งวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อแหล่งทุนให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในตลาด การศึกษาคู่แข่ง การใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับกระแสหรือปัญหาของสังคม ฯลฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews